หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559


รายงานผล
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559
นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคือคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนระดับชั้นต่อๆไป ควรจะต้องอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพนักเรียนโดยรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนดำเนินโครงการที่เหมาะสม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 2 ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ประเมินเฉพาะปลายภาคเรียนที่ ๒ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ตามเกณฑ์การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
2.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านออก  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ใน 15 อันดับแรก)
3.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
4.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
2.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านออก  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ใน 15 อันดับแรก)
3.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
4.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
2.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านออก  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
3.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
4.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
2.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านออก  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ใน 15 อันดับแรก)
3.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
4.      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี แสดงตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมินด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
สรุปผลผลการประเมินการอ่านออกเขียน
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ตามเกณฑ์การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีดังนี้
1.      การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของจังหวัดตามเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
2.      การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ใน ด้านการอ่านออก  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ใน 15 อันดับแรก) ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
3.      การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก)
4.      การประเมินผลตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 15 อันดับแรก) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น